Prax a postupy požiarnych skúšok

Termočlánky pri požiarnej skúške

Pre schvaľovanie protipožiarnych materiálov a prvkov sa vo svete prijímajú rôzne metódy skúšania požiarnej odolnosti a reakcie.

Normy skúšania požiarnej odolnosti

Procesy skúšania požiarnej odolnosti ochranných prvkov hrajú dôležitú úlohu vo všetkých požiarnych zákonníkoch na svete. Jedny z dôležitých noriem pre tieto skúšky sú napríklad ASTM E 119 v USA (tiež NFPA 251) a v Európe EN 1363-1:2020.

Termočlánky pri požiarnej skúške
Termočlánky pri požiarnej skúške sklenenej sústavy

Podľa európskej normy sa pri posudzovaní požiarnej odolnosti musia skúšať tri kritériá: únosnosť zaťaženia, celistvosť a izolácia. Trieda požiarnej odolnosti sa vyjadruje v minútach, ktoré udávajú čas, po ktorý si prvok zachováva únosnosť, celistvosť a izoláciu. Počas skúšky odolnosti sa porovnáva odchýlka prvku voči akceptovateľnej hodnote.

Pre skúšku celistvosti sa vykonávajú tri testy: vznietenie bavlneného vankúšika na chladnej strane, prienik merača medzery do prvku a vizuálne pozorovanie trvalého plameňa na chladnej strane vzorky.

Tretím parametrom je izolácia. Pri skúšaní tohto kritéria sa meria teplota na strane nevystavenej požiaru pomocou termočlánkov. Čas potrebný na dosiahnutie priemerného zvýšenia teploty o 140 K alebo zvýšenia o 180 K na ľubovoľnom mieste udáva triedu izolácie prvku.

Dĺžka trvania odolnosti sústav

V americkom zákonníku sa doba odolnosti sústavy vyhodnocuje podľa dvoch kritérií: schopnosť zachovania si štruktúrnej celistvosti a schopnosť zadržať požiar. Rozlišuje sa medzi sústavami ako sú steny, priečky, podlahy a samostatnými prvkami ako trámy či krovy. Prvá skupina sa dá rozdeliť na nosné a nenosné prvky. Pri skupine nenosných prvkov sa vykonávajú dve skúšky: šírenie tepla cez sústavu; a prenikanie dymu a plynov. Pri druhej skupine, teda nosných konštrukciách, sa skúša navyše aj únosnosť zaťaženia s podobnými postupmi ako pri európskej norme.

Na rozdiel od EN 1363 však americká norma určuje dva možné skúšobné postupy: test požiarnej odolnosti a test prúdu z hadice. Test prúdu z hadice je podobný testu požiarnej odolnosti až na to, že na skúšanú vzorku je striekaný prúd vody po určitú dobu od vyhodnotenia skúšky požiarnej odolnosti.

Požiarne krivky

Podmienky prostredia pri skúške sú bližšie určené takzvanou štandardnou požiarnou krivkou definovanou štandardnom ISO 834. Táto krivka určuje teplotu vzduchu v skúšobnej komore v závislosti od času. Krivka je veľmi konzervatívna, keďže ukazuje nepriaznivé požiarne podmienky a je určená na všeobecnú aplikáciu. Pri špecifických aplikáciách, ako sú napr. požiare uhľovodíkov (fosílnych palív a pod.), sú dostupné dodatočné krivky.