Mzdy a personalistika a čo je náplňou týchto oblastí 

Oblasť miezd a personalistiky je teda striktne orientovaná na ľudské zdroje a všetky otázky súvisiace zo zamestnancami danej firmy. Oddelenie miezd a personalistiky je pre chod celej firmy veľmi dôležité a pre konkrétneho zamestnanca predstavuje akéhosi sprostredkovateľa na ceste k vrcholovému manažmentu. Len málokedy sa totižto dostane bežný zamestnanec do kontaktu s takýmto manažérom a pokiaľ teda potrebuje riešiť dôležitú otázku týkajúcu sa vykonávania svojej činnosti, tak ju neraz komunikuje s príslušným pracovníkom oddelenia miezd a personalistiky. Mzdy a personalistika sa teda zaoberajú vyhľadávaním vhodných uchádzačov o zamestnanie, sprevádzajú ho počas zamestnaneckého pomeru vo firme, dbajú na vyplatenie dohodnutej mzdy, starajú sa o jeho rozvoj a celý rád iných činností súvisiacich s ľuďmi.

Mzdy a personalistika sú neodmysliteľnou súčasťou každej prosperujúcej firmy

V praxi existujú v zásade 2 možnosti ako môže mať firma vyriešenú otázku s fungovaním oddelenia miezd a personalistiky. Prvou je, že tento útvar je začlenený vo vnútri firmy a zamestnanci oddelenia miezd a personalistiky sú kmeňovými zamestnancami danej spoločnosti. Ak to situácia dovoľuje a firma si niečo takéto môže dovoliť, jedná sa o prijateľnejší variant. Dôvodom je najmä fakt, že ostatní zamestnancami sú s ľuďmi z tohto oddelenia v priamom kontakte a môžu ich kedykoľvek navštíviť s prípadnou požiadavkou a konzultovať ju. Druhou možnosťou je tá, kedy si firma takéto oddelenie tzv. outsourcuje a tento názov pochádza z angličtiny. Doslovne by sme ho mohli preložiť ako zdroje z vonkajšieho prostredia. Mzdy a personalistika sú teda spracované externou spoločnosťou a takýto prístup nachádza uplatnenie najmä v tých firmách, ktoré si z nejakých dôvodov nemôžu vyčleniť vlastné oddelenie na tieto pozície a aktivity.

Pozrime sa taktiež na niektoré z najdôležitejších aktivít, ktoré patria do agendy tohto oddelenia. V oblasti miezd je to predovšetkým spracovávanie a vyplácanie miezd so zreteľom na aktuálnu legislatívu, mzdové účtovníctvo či evidencia pracovného času. Druhou časťou je teda personalistika, ktorá v zásade rieši všetko čo sa týka zamestnancov. Okrem iného sa teda zaoberá aj organizačnou štruktúrou firmy, analýzou jednotlivých pracovných miest, manažmentom kvalifikácie zamestnancov, výberom pracovníkov, ich dostatočným motivovaním a mnohými inými činnosťami.

Pre bližšie informácie kliknite na webovú stránku  https://www.easystart.sk/.